Tecnologia << Tornar
Vivim en una societat que està en canvi constant. Materials, objectes tècnics, comunicacions, alimentació… són un exemple d’aquests canvis. Per aquest motiu és necessari potenciar el coneixement científic des de l’àrea de tecnologia per entendre aquesta realitat.
L’assignatura de tecnologia al llarg de l’ESO va lligada al procés tecnològic, aquest és un  mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Es parteix d’un problema o requeriment inicial, després es fa una cerca d'informació per tal de poder fer una pluja d’idees i poder triar la millor. Tot seguit es planifica el projecte, es porta a terme i s’avalua.
A més a més de l’assignatura de tecnologia, que és una assignatura obligatòria de 1r a 3r de la ESO, es poden fer com assignatures optatives:

 
1 ESO

Lego

En aquesta matèria l’alumnat aprèn  creant els seus robots i programant-los. D’aquesta manera l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències.
       

 2  ESO

Iniciació a la programació I
Aquesta optativa va encaminada a aprendre a desenvolupar el pensament lògic i solucionar problemes tot creant algoritmes senzills. L’alumnat quan està aprenent a programar, utilitza un pensament lògic i les estratègies de resolució de problemes. Tot això en un entorn gràfic de construcció per blocs, perfecte per a l’experimentació, la creativitat. Han d’aprendre construint projectes de dificultat creixent, fent servir eines obertes i compartint el coneixement adquirit.4 ESO

 
      

3 ESO

Iniciació a la programació II

La programació ajuda a desenvolupar el pensament lògic i les estratègies de resolució. La introducció a la programació amb llenguatge de programació, ho farem amb Processing, un projecte Open-Source que en simplifica en gran mesura la interfície i la sintaxi, mentre que en manté pràcticament totes les capacitats.
Els llenguatges de programació comparteixen estructures bàsiques, i alguns s'assemblen més entre ells que uns altres. Nosaltres escollim processing, perquè el que s'aprèn en Processing serveix per a programar amb qualsevol altre llenguatge de programació.
Aprofitant que el processing és molt semblant al IDE d’Arduino, utilitzarem aquest per fer projectes amb Arduino i fent una introducció a l’electrònica.

    

Informàtica 

En aquesta optativa ens centrem en la creació i edició  de contingut multimèdia i la seva compartició. Els continguts que es tracten són els següents:

Multimèdia: Programes per editar i  treballar amb imatges de mapa de bits (GIMP), vectorial (Inkscape) i imatge 3D (Sketchup)i  ús de programes d’edició d’àudio i vídeo.
Publicació i difusió de continguts: Editors de pàgines web i portafolis. Eines per gestionar i mantenir sistemes compartits. Llicències de programari i de distribució de continguts.
Internet i xarxes socials virtuals: Origen i evolució. Navegadors. Accés a serveis bàsics. Correu electrònic. Cercadors. Xarxes socials. Web 2.0
Sistemes operatius: Introducció a Windows i altres sistemes operatius. Recomanacions de seguretat. 
 

4 ESO

Informàtica

En aquesta optativa ens centrem en la creació i edició  de contingut multimèdia i la seva compartició. Els continguts que es tracten són els següents:
Multimèdia: Programes per editar i  treballar amb imatges de mapa de bits (GIMP), vectorial (Inkscape) i imatge 3D (Sketchup)i  ús de programes d’edició d’àudio i vídeo.
Publicació i difusió de continguts: Editors de pàgines web i portafolis. Eines per gestionar i mantenir sistemes compartits. Llicències de programari i de distribució de continguts.
Internet i xarxes socials virtuals: Origen i evolució. Navegadors. Accés a serveis bàsics. Correu electrònic. Cercadors. Xarxes socials. Web 2.0
Sistemes operatius: Introducció a Windows i altres sistemes operatius. Recomanacions de seguretat. 


Tecnologia

Aquesta matèria està organitzada en blocs que permeten avançar en aspectes essencials de la vida diària, que han de quedar integrats per analitzar problemes tecnològics concrets. Aquesta matèria tracta els següents continguts:
L’habitatge: Característiques dels habitatges: orientació, distribució,.... El lloguer i les hipoteques, despeses dels habitatges.
Instal·lacions dels habitatges: Característiques de les instal·lacions d’una llar, interpretació de les despeses d’aquestes, manteniment i estalvi d’energia.
Electrònica analògica: Característiques dels components electrònics, anàlisis, simulació i construcció  de  circuits bàsics.
Electrònica digital: Què és una funció lògica, operacions utilitzant l’àlgebra de Boole, simulació i construcció de circuits amb portes lògiques.
Pneumàtica i hidràulica: Descripció del funcionament de les vàlvules, actuadors i accionaments. Anàlisis, disseny i construcció de circuits senzills.
Sistemes de control i automatismes: Entendre la funció dels sensors, actuadors i controladors en els automatismes. Domòtica. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques.


Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat