Protocol i autorització de vaga d'estudiants << Tornar
PROTOCOL GENERAL PER VAGUES D'ESTUDIANTS
Us recordem del protocol a seguir en cas de realització de vaga per part dels estudiants del centre:
1.       Només poden fer vaga els alumnes de 3r, 4t d’ESO i batxillerat.
2.       Els representants de l’alumnat sol·liciten a la Direcció del centre debatre i informar sobre una convocatòria de vaga.
3.       La Direcció informa el claustre.
4.       El professorat facilita el debat a les aules preferentment amb el/la tutor/a i el centre facilita l’espai per tal que els representants de l’alumnat es reuneixin.
5.       La Junta de representants es reuneix i decideix col·lectivament si s’afegeix o no a la vaga convocada prèviament per algun sindicat d’Estudiants.
6.       La Junta de representants pren acta de la reunió i comunica les decisions preses per escrit a la Direcció del centre. Aquesta comunicació s’ha de fer amb dos dies d’antelació al dia de la vaga.
7.       La Direcció del centre comunica la decisió als coordinadors/es de nivell i aquests activen la gestió de l’assistència a través dels tutors de cada nivell.
8.       El dia de la vaga es posarà falta no justificada (F) a tot l’alumnat absent de manera que les faltes d’assistència seran notificades a les famílies.
9.       La justificació de faltes d’assistència s’introduirà després del dia de la vaga. Aquesta justificació la fan les famílies. Us adjuntem el model d'autorització.
10.     El compliment d’aquest protocol implica que les activitats que es facin els dies d’aturada en cap cas han de comportar la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció.
 
 Direcció.
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat