Projecte de convivència << Tornar
La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre.
A l'institut, el grup impulsor és qui ha anat confegint el document a partir de l'aplicatiu que el Departament mateix ha posat a disposició dels centres. Així doncs, el curs 2017-2018 es va assentar la base de principis i criteris i sobre la convivència al centre, de manera que es va acomplir la fase de sensibilització. Amb l'elaboració, el recull i l'anàlisi de dades relatives al centre que partien de formularis que es van passar a alumnes, famílies, personal PAS i professorat, es preparava la fase de diagnosi. El 2018-2029 el grup impulsor va continuar amb la tasca d'implemenar el document a partir d'anar bolcant els resultats que teníem a l'aplicatiu. Un cop vam tenir la diagnosi enllestida i partir de la radiografia de centre (punts molt forts, punts forts, punts febles i punts molt febles) vam establir objectius i els indicadors d'avaluació corresponents. Finalment, el curs 2019-2020 es va deixar tot a punt per a la redacció final. El departament va anunciar en la RESOLUCIÓ EDU/1753/2020 la pròrroga en la publicació del projecte al 2021.
Aquest document vol reflectir les accions que el centre desenvolupa per capacitar els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes i també vol afavorir un espai de respecte i responsabilitat envers un mateix i cap als altres. Neix amb la voluntat de ser dinàmic i actiu, és per això que la comunitat educativa n'ha estat el principal motor.
Projecte de convivència: Descarrega el document complet: PdC
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat