NOFC << Tornar
Les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) són un document que pretén establir el marc de convivència del centre, complementant i respectant la legislació vigent. El compliment per part de tots els membres de la comunitat educativa permetrà crear l’entorn d’aprenentatge adient per assolir els objectius pedagògics que ens proposem cada curs. Sense un bon clima de treball no és possible assolir els objectius d’èxit educatiu que ens exigeix la societat. Aquest bon clima de treball implica, necessàriament, un marc de convivència clar per tothom.
Estan  obligats al seu compliment tots els membres de la comunitat educativa i seran accessibles a tothom a través de la pàgina web del centre i els seus aspectes bàsics seran treballats des del PAT (pla d’acció tutorial) als diferents nivells educatius.
És obligació de l'equip directiu i del professorat complir i fer complir aquestes NOFC.
Les normes d’organització i funcionament del centre són un document viu que periòdicament s’anirà adaptant a les necessitats organitzatives del centre. Aquestes adaptacions periòdiques seran discutides al Claustre i al Consell escolar.
Els referents normatius en els que s’emmarquen són:
  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Llei orgànica 2/2006 d'educació (LOE).
  • Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
  • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
Normes d'Organització i Funcionament de Centre: Descarrega del document complet: NOFC
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat